thời gian phá thai an toàn
Mục: thời điểm phá thai an toàn 31
Các bạn gái khi bị trễ kinh, thử que thấy hiện lên 2 vạch và đó là việc mang thai ngoài ý muốn liền đòi phá bỏ ngay mà không…