diachiphathai
phá thai tại nhà
Mục: Phá thai an toàn 31
Trong thời đại hiện nay, nhiều người vẫn còn suy nghĩ và truyền tai nhau những cách phá thai tại nhà mà không cần nhờ đến sự can thiệp của…